طراحی و گرافیک
نام صاحب استارتاپ: میلاد عباسی
توضیح بیشتر: خط و قلم هویت ماندگار و معرف هر زبان و مملکتی است ، هر مملکتی که دارای خط و قلم بوده به استقلال فکری رسیده و توانسته تا فرهنگ و تاریخ خویش را مکتوب کند.