مهندسی شیمی
نام صاحب استارتاپ: امیداصغری
توضیح بیشتر: اموزش مهندسی شیمی به صورت تخصصی و مجازی