بازرگانی و گمرک
نام صاحب استارتاپ: خسرو محمدی
توضیح بیشتر: برنامه سلام گمرک در حوزه تجارت و خدمات گمرکی نیاز ترخیص کاران و بازرگانان را در زمینه تعرفه های گمرکی و بخشنامه و ارزش و اطلاعیه و اخبار بازرگانی و گمرکی برآورده می سازد