آچارباز

آچارباز سامانه اعزام تعمیرکار حرفه ای و متخصص به محل در حوزه تجهیزات الکترونیکی است.

آچارباز سامانه اعزام تعمیرکار حرفه ای و متخصص به محل در حوزه تجهیزات الکترونیکی است.
نام صاحب استارتاپ: فالنیک
توضیح بیشتر: ما حوزه خدمات و تعمیرات تجهیزات الکترونیکی ایرانیان را متحول کرده ایم.