سورین

سورین

  • ئهی سرویس های رایانش ابری
بکتوری

بکتوری

  • سرویس زیرساخت برای برنامه‌ها و بازی‌ها
نتوتیک

نتوتیک

  • یوزرمنیجر فارسی برای مدیریت شبکه نتوتیک های مبتنی بر میکروتیک