Jobinja راهکارهای استخدام نوآورانه برای شرکت ها و شرکت های تازه کار را برای استخدام متخصصان و استعدادهای فرهنگی فراهم می کند.