توسعه و ارائه خدمات مالی و پولی با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته در راستای ارتقای کیفی و رشد پایدار خانواده پارسیان بمنظور حداکثر سازی منافع ذینفعان