شرکت رهـ سا – ره آورد سامانه هاي امن در سال 1383 با هدف حضور موثر و تخصصي در حوزه امنيت اطلاعات و ارتباطات و با تمرکز بر توليد، عرضه محصولات و ارائه خدمات در حوزه امنيت فضای تبادل اطلاعات و به خصوص زير ساخت کليد عمومي يا PKI تأسیس شد و اینک با ارائه مفاهيم جديد در حوزه فعالیت خود يکي از پيشگامان این عرصه می باشد.

سامانه هاي امن شرکتی داراي مدارک معتبر بين المللي در زمينه متدولوژي هاي توسعه و مديريت مراکز صدور گواهي ديجيتال بوده و با تکيه بر دانش فني ، نوآوري و نیز انجام پروژه هاي ملي و کليدي متعدد ، به مجموعه اي بي رقيب در زمينۀ پياده سازي و راه اندازي مراکز صدور گواهي ديجيتال و همچنين فعال سازي کاربردهاي امضاي ديجيتال در سيستم هاي کاربردي و به طور کلی در تأمین امنیت فضای تبادل اطلاعات در کشور تبديل شده است.