مدیران:
همکاران در تحقق اهداف سازمان مشارکت دارند.

بدون واسطه و مستقیم مدیران می‌توانند پیام‌های خود را به اعضا سازمان برسانند.

همکاران با ایده‌های خود می‌توانند در توسعه سازمان موثر باشند.

همکاران می‌توانند در تلفن همراه دسترسی و ارتباط مستقیم با یکدیگر داشته‌باشند.

همکاران:
می‌توانید صدای خود را مستقیم به مدیران ارشد سازمان برسانید.

با نظرات و ایده‌های خود در رشد سازمان مشارکت داشته‌باشید.

آخرین اخبار و اطلاعات مهم سازمان را بر روی تلفن همراه دسترسی داشته‌باشید.

با سایر همکاران در تعامل باشید و ارتباط موثری ایجاد کنید.