کاروان یک استارتاپ در زمینه طبیعت گردی و گردشگری است که تلاش می کند به مرجعی قابل اطمینان در این صنعت تبدیل شده و در جهت رشد و توسعه فرهنگ بوم گردی و اکوتوریسم گام بردارد.نخستین اصل در کاروان پایبندی به اصول اکوتوریسم است. 
ما در تلاش برای ایجاد بازاری دوسویه (marketplace) هستیم که با ارائه متمرکز برنامه های معتبرترین آژانس ها و شرکت های خدمات مسافرتی و گردشگری، فرایند تحقیق، تصمیم گیری و خرید را برای کاربران و گردشگران کوتاه و ساده تر کرده، همچنین با ساده سازی فرایند فروش برای آژانس ها، کاهش هزینه های عملیاتی و درگیری های مربوط به لغو برگزاری، انصراف مسافر، جمع آوری بازخورد و ... زمینه تمرکز این سازمان ها بر ارزش اصلیشان را فراهم کنیم.