مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی اصفهان

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی اصفهان یک مرکز رشد در شهر اصفهان می باشد

فولاد و آهن و صنايع وابسته- سيستمهاي راداري و صايع مخابراتي و صنايع وابسته- صنعت كشاورزي، دامپروري و صنايع غذايي