مرکز رشد واحدهای فناور گز، شیرینی، شکلات و صنایع وابسته

مرکز رشد واحدهای فناور گز، شیرینی، شکلات و صنایع وابسته یک مرکز رشد در شهر اصفهان می باشد

گز، شيريني، شكلات و صنايع وابسته