مرکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان واحد دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد با هدف گسترش واحدهاي فناوري – توسعه بستر کارآفريني و تجاري سازي نتايج تحقيقاتي فعاليت خود را از ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۸ آغاز نموده است. اين مركز در اسفند ماه سال ۱۳۸۸ به صورت رسمي با حضور استاندار محترم استان اصفهان و ساير مسؤولين سازمان افتتاح گرديد. قرارداد تأسيس في‌مابين شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان و دانشگاه آزاد واحد نجف آباد در ارديبهشت ماه ۱۳۸۸ منعقد گرديد.