مرکز رشد واحدهای فناور دامپزشکی

مرکز رشد واحدهای فناور دامپزشکی یک مرکز رشد در شهر کرج می باشد

حوزه فناوري هاي واكسن، دارو و تجهيزات دامپزشكي