مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی سهند

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی سهند یک مرکز رشد در شهر تبریز می باشد

توليد مواد (غشاها با كاربردهاي صنعتي،مواد پليمري،كاتاليستها و مواد ساختماني)- صنايع غذايي (بهينه سازي و افزايش بهره وري فرآيندهاي صنايع غذايي)- توليد تجهيزات (تجهيزات پزشكي در زمينه توانبخشي و قلب، آزمايشگاهي و سيستمهاي صنعتي)