مرکز رشد واحدهای فناور و دانش بنیان دانشگاه امام حسین (ع)

مرکز رشد واحدهای فناور و دانش بنیان دانشگاه امام حسین (ع) یک مرکز رشد در شهر تهران می باشد