مركز رشد واحدهاي فناور صنايع رنگ به عنوان تنها مركز تخصصي در كشور در زمينه علوم و فناوري رنگ و صنايع وابسته به آن فعاليت مي­‌نمايد. اين مركز براي رسيدن به اهداف و سياستهاي آتي دولت و همچنين ايجاد و توسعه فعاليت موسسات كوچك و متوسط دانش مدار در صنعت رنگ در يك موسسه پژوهشي و تحقيقاتي (موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش) بوجود آمده است. اين مركز با ارائه خدمات حمايتي از ايجاد و توسعه حرفه­ هاي جديد توسط كارآفرينان و فارغ‌­التحصيلان دانشگاهي در قالب واحدهاي فناور نوپاي فعال در زمينه علوم و فناوري رنگ و صنايع وابسته به آن كه منتهي به فناوري و ايجاد محصول قابل عرضه به بازار جهاني مي‌شوند پشتيباني مي‌­نمايد.