مرکز رشد زیست فناوری

مرکز رشد زیست فناوری یک مرکز رشد در شهر تهران می باشد

مرکز رشد

زيست فناوري