مرکز رشد واحدهای فناور پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

مرکز رشد واحدهای فناور پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران یک مرکز رشد در شهر تهران می باشد

شيمي و مهندسي شيمي- نانو تكنولوژي-شيمي ارگانوسيليكون)