مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه شاهد

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه شاهد یک مرکز رشد در شهر تهران می باشد

80درصد كشاورزي با تأكيد بر ساخت ماشين آلات مربوط به كشاورزي پايدار،  برق و الكترونيك، مهندسي پزشكي و 20درصد ساير حوزه ها