مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه خوارزمی

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه خوارزمی یک مرکز رشد در شهر تهران می باشد

مرکز رشد

 80درصد در حوزه هاي هوشمندسازي در مدیریت شهري، فناوري اطلاعات و علوم انسانی و 20 درصد در سایر حوزه ها