مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه خوارزمی

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه خوارزمی یک مرکز رشد در شهر تهران می باشد

 80درصد در حوزه هاي هوشمندسازي در مدیریت شهري، فناوري اطلاعات و علوم انسانی و 20 درصد در سایر حوزه ها