مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه علوم فنون شهید ستاری

مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه علوم فنون شهید ستاری یک مرکز رشد در شهر تهران می باشد

20درصد درحوزه هاي ایویونیک (سامانه هاي الکترونیک هوایی)، سازه هاي هوایی (بال و بدنه)، سیستم هاي پیشران (موتور جت و ......)، آیرودینامیک و  مکانیک مواد و20 درصد در سایر حوزه هاي هوانوردي