مرکز رشد واحدهای فناور (با رویکرد مهارتی) دانشگاه فنی و حرفه ای مستقر در دانشکده شهید منتظری خراسان

مرکز رشد واحدهای فناور (با رویکرد مهارتی) دانشگاه فنی و حرفه ای مستقر در دانشکده شهید منتظری خراسان یک مرکز رشد در شهر مشهد می باشد

80درصد در حوزه مکانیک (ساخت و تولید، خودرو و صنایع وابسته)، برق
الکترونیک (ابزار دقیق)، بتن هاي جدید و 20 % در سایر حوزه ها