80 درصد در حوزه هاي انرژي تجديد پذير، كشاورزي، منابع طبيعي با تأكيد بر فرآوري گياهان دارويي و گرمسير)، معدن و 20 درصد در ساير زمينه ها