گرین ایت

مدیریت ساختمان بر مبنای پروتکل های روز دنیا با محوریت بهره وری انرژی

تشکیل مجمع عمومی و هیئت مدیره
نظارت بر نگهداری و راهبری تاسیسات
مدیریت وآموزش منابع انسانی شاغل در ساختمان
ارائه خدمات رفاهی به صورت عمومی و اختصاصی
مدیریت هزینه ها و شارژ
نظارت بر نگهداری فضای سبز و زیبایی ساختمان
تامین امنیت و ایمنی ساکنان