یک سرویس آنلاین که غذاهای دریایی آماده پخت صید روز را درب منزل به شما تحویل می دهد. فیش بـاکس،ارایـه دهـنده پکیج هـای غـذاهـاي دریایی آمـاده پـخت اسـت که بـا بهـترین قیمت،یک وعـده خـوشـمزه و سـالـم را در اختیار مـصرف کننده قـرار می دهـد و جـایگزین مـناسـبی بـراي گـزینه هـاي گـرانقیمت ،تکراری ،یخ زده و نـا سـالـم کنونی مـوجـود در فـروشـگاههـا اسـت.پکیج هـاي فیش بـاکس بـا تـنوع بـالا و در رده هـاي قیمتی مـتفاوت ، شـامـل وعـده هـای تک نـفره بسـته بـندي شـده ، مـواد افـزودنی ، دسـتور پـخت و یخ خشک بـوده که بـصورت آمـاده بـراي پـخت از طـریق وب سـایت قـابـل سـفارش می بـاشـد. سـفارشـات یک روز زودتـر تـوسـط مشـتریان نـهایی شـده و مـطابـق بـا سـاعتی که مشخص کرده اند درب منزل تحویل می گردد. در دسـترس قـراردادن مـحصولات بـصورت پکیج هـاي مـقرون بـصرفـه ، خـوشـمزه و سـالـم که بـه راحتی در منزل قابل تهیه نیست ، خط مشی اصلی و وجه تمایز فیش باکس است .

مهمانو

مهمانو

  • خرید اینترنتی بسته های پذیرایی مراسم
بوفه سبز

بوفه سبز

  • تولید و عرضه آنلاین آبمیوه تازه کلدپرس و نوشیدنی های سالم نوآورانه
دهچی

دهچی

  • خانه زنبورداران زحمتکش و صادقی است که شما می‌توانید عسل طبیعی مورد نیازتان را آگاهانه ...