ایمن فود با هدف بالا بردن ایمنی و سلامت مواد غذایی و ایجاد برنامه ای هدفمند برای مدیران رستوران ها ایجاد شده است که در نتیجه آن وفاداری مشتری و بالا بردن سلامت جامعه را به همراه دارد. ما به آشپزخانه رستوران ها میرویم ، پرسنل آنها را آموزش میدهیم، به آنها یک برنامه منظم مدیریتی میدهیم و در انتها بر فعالیت آنها نظارت میکنیم.