کارگاه عملی خبر نویسی

کارگاه عملی خبر نویسی

چه چیزی برای رسانه‌های جذاب است؟

چه چیزی می‌تواند خبر باشد و ارزش خبر شدن را دارد؟

رسانه‌ها چه اطلاعاتی را در یک خبر نیاز دارند که بدانند؟

چگونه یک اتفاق در استارتا‌پ‌مان را شناسایی و آن را تبدیل به خبر کنیم؟

برای خبرنویسی حتما باید خبرنگار بود؟

چگونه خبر را بپردازیم؟

زمان برگزاری کارگاه:

پنجشنبه ۲ و ۹ خرداد – ساعت ۹ الی ۱۲

نظرات