مردم‌نما بستری است برای کنار هم بودن همه‌ی آنهایی که قصد دارند جامعه بهتری داشته‌باشند. همه‌ی آنهایی که می‌خواهند از حقوق قانونی خود دفاع کنند.
مردم نما پلتفرم طرح و پیگیری مطالبات جمعی از طریق راه های قانونی جهت جلوگیری از تضییع حقوق عامه افراد است.