مردم ما استارت اپی است که با هدف حل مسائل اجتماعی مردم با استفاده از مشارکت های عمومی و ظرفیت های قاننی مبتنی ب حقوق ملت سعی در اتصال ظرفیت های اجتماعی در بستر الکترونیکی دارد.