هیجدمین رویداد دورهمی کارآفرینی دیدار اهواز

هیجدمین رویداد دورهمی کارآفرینی دیدار اهواز

دیدار، یک رویداد دورهمی کارآفرینی است که در آن:
خودتان را معرفی می کنید.
با خدمات یک کسب و کار محلی آشنا می شوید.
یک آموزش کاربردی کوتاه می بینید.
تجربه یک کارافرین را می شنوید.
دوستان کاری جدیدی پیدا می کنید.

نظرات