رایفای پلتفرمی است که بر بستر وایفای پیاده سازی شده و به کسب  کارها کمک می کند تا مشتریان خود را بهتر بشناسند و با آنها در ارتباط باشند