آسپا بیم

وب اپلیکیشن مدیریت زمان، تامین و تدارکات پروژه های ساختمانی بر بستر پردازش ابری و مدلسازی اطلاعات ساختمان

ایجاد یک محیط یکپارچه از اطلاعات پروژه با در نظر گرفتن واقعیت های ایران امری ضروری است. آسپا با بهره گیری از مفهوم مدلسازی اطلاعات ساختمان و فرهنگ مدیریتی ایران مدل پیشنهادی خود را معرفی کرده است.