سامانه چرخ اولین اپلیکیشن پیک دوچرخه،پیک پیاده،پیک مترو در کشور مبتکر خرید اشتراکی با کانسبت خرید ایرانی سامانه ای با رویکرد محیط زیستی در جهت توسعه پایدار