صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه صادرات شریف

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه صادرات شریف یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد