صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان اصفهان

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان اصفهان یک سرمایه گذار در شهر اصفهان می باشد

شركت صندوق غير دولتي پژوهش و فناوري استان اصفهان بر اساس مفاد ماده 100 برنامه سوم توسعه و تاكيد مجدد در ماده 45 برنامه چهارم توسعه و در چارچوب آئين نامه و اساسنامه مصوب هيات محترم وزيران، در اواخر سال 1383 و اوائل سال 1384، پس از تشكيل جلسات متعدد و پذيره نويسي لازم، بنيان گذاري شد، به طوري كه اولين جلسه مجمع عمومي موسسين در84/02/28 تشكيل و اعضاء محترم هيات مديره انتخاب و متعاقب آن در 18/04/84 خط مشي و سياست ها و اختيارات هيات مديره، تصويب و با انتخاب مدير عامل صندوق، ثبت شركت مذكور در نيمه دوم مهر ماه 1384 در اداره ثبت شركت هاي اصفهان، تحت شماره 25662 انجام و پس از تهیه و تدوین دستورالعمل ها و آئین نامه ها و قراردادهای اجرائی، کار رسمی صندوق از اوائل سال 1385 آغاز گرديد.

سرمايه ثبتي صندوق در حال حاضر معادل 12/000/000/000ريال تمام پرداخت شده و ترکیب سهامداران با 49% متعلق به دولت و سازمان های دولتی و 51% متعلق به 80 سهامدار از بخش خصوصی می باشد.