صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری سلامت تهران

صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری سلامت تهران یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

كارآفرينان متخصص و نوآوران به دليل ضعف ساختارهاي تأمین مالي و سرمايه گذاري در كشور امكان بروز و ظهور قابليت هاي فناورانه خود را به قدر توان خود و نيازهاي كشور نمي يابند. در همين راستا صندوق هاي پژوهش و فناوري، با هدف ارائه خدمات مالي ويژه به كارآفرينان متخصص و نوآور كشور و در راستاي كمك به فعاليت هاي پژوهشي، علمي و فناوري بخش غير دولتي تاسيس گرديده اند. لزوم ايجاد صندوق هاي پژوهش و فناوري را مي توان بصورت ذيل عنوان نمود:
 عدم تمايل نهاد هاي مالي سنتي (بانكها) براي سرمايه گذاري در فناوري هاي نو و ريسك پذير
جبران خلأ ناشي از فقدان ادبيات مشترك بين بانك ها و محققان و نوآوران خصوصا مسائل مربوط به دانش فني
ايجاد كسب و كارهاي جديد در حوزه هاي مختلف فناوري هاي پيشرفته
راهبري تخصصي پروژه هاي دانش بنيان تا تجاري سازي يافته هاي پژوهشي
ارائه مشاوره مالي و سرمايه گذاري جهت تشويق سرمايه گذاران در حوزه فناوري هاي نوين
ارائه ابزارهاي مناسب براي كمك به ترويج فناوري هاي نوين با ايجاد و توسعه بنگاه هاي دانش بنيان
كاهش ريسك و تشويق ساير نهاد هاي مالي براي سرمايه گذاري در حوزه فناوري هاي نوين