صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی

صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی در تاریخ 93/12/3  با هدف کمک به توسعه و ارتقای پژوهش و فناوری در صنعت برق کشور بعنوان یکی از کلیدی ترین حوزه های دارای رشد مستمر در فناوری، و در راستای ماده ۱۰۰ قانون سوم و ماده ۴۵ قانون چهارم و بند الف ماده۱۷ قانون پنجم برنامه توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 44 قانون رفع موانع تولید  رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تشکیل گردیده که ماموریت اصلی آن گسترش پژوهش­های انجام یافته با محوریت بخش خصوصی و تعاونی و بطور کلی تسهیل و گسترش فعالیت­های بخش غیر دولتی درعرصه  های تحقیقات و انتقال و جذب دانش فنی در صنعت برق ایران است.