صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی ‏تجهیزات پزشکی

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی ‏تجهیزات پزشکی یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

صندوق تجهیزات  (سهامی خاص) از جمله صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی است که بر اساس مصوبه کارگروه هماهنگی ماده 100 قانون برنامه سوم توسعه (جزء “ح” ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه) تاسیس گردید.
رسالت صندوق، بسترسازی لازم برای توسعه بخش خصوصی و تعاونی و حمایت از آنها در حوزه فناورانه بالاخص در حوزه تجهیزات پزشکی می باشد. ابزارهای صندوق برای حمایت، مواردی همچون اعطای وام و تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی، صدور ضمانتنامه های مورد نیاز برای قراردادهای پژوهشی و کاربردی، سرمایه گذاری ریسک پذیر در طرحهای فناورانه و ایجاد کسب و کارهای جدید می باشد.