صندوق با هدف تحقق توسعه ی پایدار در بخش صنایع دریایی کشور تأسیس شده و به عنوان موتور توسعه صنایع دریایی کشور، رابطی است بین حاکمیت و بخش خصوصی تا بتواند با انجام مطالعات توسعه ای ، سرمایه گذاری و اعمال انواع حمایت هدفدار ، موجبات توسعه‌ی روز افزون این صنایع در کشور را فراهم آورد.

سعید  جعفری

سعید جعفری

  • عضو هیئت مدیره (غیر موظف)
احمد  رفعت

احمد رفعت

  • عضو هیئت مدیره (غیر موظف)
جلیل خبره

جلیل خبره

  • عضو هیئت مدیره (غیر موظف)
امیر  رستگاری

امیر رستگاری

  • عضو هیئت مدیره (غیر موظف)
عبدالمجید  رضوانی

عبدالمجید رضوانی

  • مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره (موظف)