آهوگ = آهوی تیز پا
این نام بر گرفته از اسامی اصیل بلوچی است که به معنای آهوی تیزپا می باشد

شتابدهی به تیم های حوزه صنایع خلاق استان و امکان برندسازی در استان و کشور

شتابدهنده بر روی چه حوزه تخصصي فني تمركز دارد

گردشگری

صنایع دستی

تولید محتوا دیجیتال

بازی های ویدیویی و پویانمایی

اسباب بازی

فناوری های اجتماعی