مرکز تحقیقات رایانش ابری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، به عنوان قطب رایانش ابری کشور پروژه های تحقیقاتی متعددی را در صنعت رایانش کشور مدیریت و اجرا کرده است.