گروه ایران ام سی

سایت مدیریت پیمان (قرارداد)، برنامه ریزی و اجرای پروژه های صنعتی و غیرصنعتی

گروه IRAN MC GROUP مجموعه ای از حاذق ترین کارشناسان مهندسی است که از سال 1396با اهــداف آموزشی و مدیریت مفاهیم پیمان ، برنامه ریزی ، متره و برآورد ، تهیه پیشنهـــاد قیمت منــاقصـــات ، تهیه صـــورت وضعیت و تعـــدیل کلیه قــــراردادها تشکیل شد . 

بنا بر تجارب ارزشمند کسب شده و نجات بسیاری از پیمانهای کوچک و بزرگ از وَرطه وَرشکستگی به این باور رسیده ایم که :

 


ما پروژه را از پایان آغاز می کنیم …

 

با دیـــدگـــاهی صحیح و قـــدم بـــرداری محکـم هدف ما ایجـــاد و پیـــاده سازی سیستم مناسب از طریق خدمات مشاوره ای مدیریت اجرایی ، مدیریت برنامه ریزی ، مدیریت قرارداد ، دفتر فنی ، کنترل کیفیت ، کنترل پروژه و هزینه ، ایمنی و امنیت کار همچنین ســـرعت در تصمیم گیری های خُرد و کَلان اقتصادی درکوران شروع تا پایان پروژه می باشد . از اینرو در آخرین دستاوردهای اخذ شده نسبت به مشاوره لازم در زمینه های فوق الذکر گام های بسیار موثری برداشته ایم .

مجمــوعه IRAN MC GROUP افتخــار دارد بـــا مـــدیریت پیمــان هــای صنعتی در زمینه نفت ، گاز ، پتروشیمی ، خطوط انتقال ، ابنیه و ساختمان نقش تعیین کننده ای را در بسلامت رساندن قرارداد برخی از شرکتهای بزرگ این مـــرز و بوم ایفا کرده است .