هایپرلجر چهارچوبی را برای شتاب دهی به پروژه های متن باز حوزه بلاکچین سازمانی فراهم کرده است