مرکز رشد و کارآفرینی و توسعه کسب و کارهای شهری با هدف ایجاد بستر حمایتی مناسب و با رویکرد شناسایی، هدایت، ایجاد و توسعه کسب و کارهای نوپا، نوآورانه و فناورانه در حوزه های مختلف به ویژه اقتصاد و مدیریت شهری در سال 1398 فعالیت خود را در شهر تهران آغاز نمود. این مرکز توسط شهرداری منطقه 9 تهران و با همکاری فدراسیون توسعه علوم و فناوری کشورهای اسلامی و مرکز توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری کشورهای اسلامی ایجاد گردیده  است. این مرکز با تکیه بر شبکه اقتصادی گسترده فدراسیون، مراکز تابعه و همچنین انجمن بین المللی کارگزاران تجاری، فرصتی ارزشمند جهت توسعه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری و نوآوری را فراهم می آورد.