مرکز نوآوری کسب و کار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مرکز نوآوری کسب و کار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر تهران می باشد

مرکز نوآوری کسب و کار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در حال تجهیز و تاسیس است و مهرماه 1398 افتتاح می شود.