ولینو با هدف فراهم کردن یک بستر الکترونیک برای سهولت دسترسی به خدمات درمانی از طریق مکانیزم های ارتباطی نوین پدید آمده است.