زیک بستری است برای سامان دهی و شخصی سازی اطلاعات برچسب محصولات غذایی براساس نیازها و‌ محدودیت های تغذیه ای فرد و مقایسه سریع و آسان محصولات با یکدیگر.