استارتاپ شیوایی در جهت افزایش آگاهی افراد جامعه از لکنت، نحوه برخورد با افراد دارای لکنت ، پذیرش و درمان لکنت فعالیت می‌کند.

ما همچنین به معرفی مراکز درمانی معتبر دارای لکنت خواهیم پرداخت و داستان افراد درمان‌شده را برای شما بازگو خواهیم کرد.