اینووین

شبکه تخصصی کسب‌و‌کار در شبکه تخصصی کسب‌و‌کار اینووین کارآفرینان، استارتاپ‌ها، سرمایه‌گذاران و ... می‌توانند با ایجاد پروفایل و عضویت در گروه‌های کاری

در شبکه تخصصی کسب‌و‌کار اینووین کارآفرینان، استارتاپ‌ها، سرمایه‌گذاران و ... می‌توانند با ایجاد پروفایل و عضویت در گروه‌های کاری مانند استخدام، مشاوره

بالونت

بالونت

  • شبکه اجتماعی کاری
بله

بله

  • شبکه اجتماعی و خدمات بانکی
لندم

لندم

  • شبکه اجتماعی روی بستر موبایل